Kulturni Centar Apatin
KCA menu

POZIV ZA IV MEĐUNARODNU IZLOŽBU EX LIBRISA

Opštinski kulturni centar Apatin poziva Vas da učestvujete na Međunarodnoj izložbi Ex Librisa koja se priređuje u okviru manifestacije kratkih formi iz vizuelnih umetnosti, književosti, teatra i muzike pod nazivom „Potpis” 2019. Ex Libris izložba će biti priređena u Galeriji „Meander” Apatin.

 

TEMA IZLOŽBE:
1. Vreme
2. Slobodna

 

USLOVI KONKURSA:

 • Učešće je besplatno
 • Radovi moraju biti izvedeni u tradicionalnoj grafičkoj reproduktivnoj tehnici
 • Prihvatamo radove rađene na računaru kao i digitalne otiske
 • Svaki umetnik može da preda najviše pet Ex Librisa
 • Fotokopije nećemo izlagati
 • Od svakog primerka Ex Librisa treba poslati po dva potpisana otiska
 • Radovi treba da budu veličine maksimalno 15 x 15 cm
 • Autore najuspešnijih Ex Librisa nagrađujemo
 • Organizator izložbe će štampati katalog sa podacima o svim učesnicima
 • Zbog sigurnosti pošiljku šaljite “preporučeno“

 

Grafičku listu treba signirati na sledeći način :
broj otisaka • tehnika /međunarodna skraćenica za tehnike/ • potpis (obavezno i na jednom od evropskih jezika)
Od svakog primerka Ex Librisa treba poslati po dva potpisana otiska koji ostaju u trajnom vlasništvu organizatora.

 

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU RADOVA:
15. AVGUST 2019. GODINE

 

MOLIMO VAS RADOVE ŠALJITE NA SLEDEĆU ADRESU:
Galerija Meander Apatin (za Ex Libris izložbu 2019)

Trg Nikole Tesle 12
25 260 Apatin SRBIJA

 

Kontakt: Jovana Momčilović (Galerija „Meander” Apatin)
Tel: +381(0)25 773 923 ; E-mail:galerijameander@yahoo.com

 

Preuzmite prijavni list klikom na link  Prijavni list Ex Libris

 

 

INVITATION FOR IV INTERNATIONAL EXHIBITION EX LIBRIS

Respected!

Municipal Cultural Center Apatin , invites You to participate on International exhibition Ex Libris, which is organized within short form manifestation of visual arts, literature, theater and music titled “Signature” 2019. Ex Libris exhibition will be held at Gallery Meander Apatin.

 

EXHIBITION THEME:
1. Time
2. Free theme

 

TERMS OF COMPETITION:

 • Participation is free
 • Works must be done in the traditional graphic reproduction technique
 • We accept works done on computer and digital prints
 • Each artist can submit up to five Ex Libris
 • Photocopies will not be exposed
 • With every Ex Libris you need to send two signed prints
 • Maximum size of works needs to be 15 x 15 cm
 • Authors of best Ex Libris will be rewarded
 • Organizer of the exhibition will publish a brochure with information about all participants
 • For the safety of the shipment send as “recommended” and “without artistic value”

 

 

Graphic list needs to be signed in the following way:

number of prints • technic / International acronym for technique/•signature (necessarily on one of European languages)
With every Ex Libris you need to send two signed prints: one that stays in permanent organizers property and one for sponsors of manifestation.

 

 

DEADLINE FOR WORKS DELIVERY:

AUGUST 15, 2019.

 

PLEASE SEND YOUR WORKS TO THE FOLLOWING ADDRESS:
Gallery Meander Apatin (for Ex Libris exhibition 2019)

Nikola Tesla square, number 12
25 260 Apatin, SERBIA

 

Contact: Jovana Momčilović (Gallery Meander Apatin)
Tel: +381(0)25 773 923 ; E-mail:galerijameander@yahoo.com

 

Aplication Form

Aktuelno

16/05/2019 15/08/2019

TOP