Kulturni Centar Apatin
KCA menu

POZIV ZA V MEĐUNARODNU IZLOŽBU EX LIBRISA

Opštinski kulturni centar, Galerija Meander, Apatin, Srbija

POZIV

za V
MEĐUNARODNU IZLOŽBU EX LIBRISA

Poštovani,

Opštinski kulturni centar Apatin poziva Vas da učestvujete na Međunarodnoj
izložbi Ex Librisa koja se priređuje u okviru manifestacije kratkih formi
iz vizuelnih umetnosti, književosti, teatra i muzike pod nazivom „Potpis”
2020. Ex Libris izložba će biti priređena u Galeriji „Meander” Apatin.

TEMA IZLOŽBE:

1. Buđenje

2. Slobodna

USLOVI KONKURSA:

· Učešće je besplatno

· Radovi moraju biti izvedeni u tradicionalnoj grafičkoj reproduktivnoj
tehnici

· Prihvatamo radove rađene na računaru kao i digitalne otiske

· Svaki umetnik može da preda najviše pet Ex Librisa

  • Fotokopije nećemo izlagati

· Od svakog primerka Ex Librisa treba poslati po dva potpisana otiska

· Radovi treba da budu veličine maksimalno 15 x 15 cm

· Autore najuspešnijih Ex Librisa nagrađujemo

· Organizator izložbe će štampati katalog sa podacima o svim učesnicima

· Zbog sigurnosti pošiljku šaljite “preporučeno“

Grafičku listu treba signirati na sledeći način :

broj otisaka • tehnika /međunarodna skraćenica za tehnike/
potpis (obavezno i na jednom od evropskih jezika)

Od svakog primerka Ex Librisa treba poslati po dva potpisana otiska koji
ostaju u trajnom vlasništvu organizatora.

KRAJNJI ROK ZA DOSTAVU RADOVA:

30. SEPTEMBAR 2020. GODINE

MOLIMO VAS RADOVE ŠALJITE NA SLEDEĆU ADRESU:

Galerija Meander Apatin (za Ex Libris izložbu 2020)

Trg Nikole Tesle 12

25 260 Apatin SRBIJA

Kontakt: Jovana Momčilović (Galerija „Meander” Apatin)

Tel: +381(0)25 773 923 ; E-mail:galerijameander@yahoo.com

Preuzmite prijavni list klikom na link  Prijavni list Ex Libris

 

 

Municipal Cultural Center, Gallery Meander, Apatin, Serbia

INVITATION

for V INTERNATIONAL EXHIBITION EX LIBRIS

Respected,

Municipal Cultural Center Apatin , invites You to participate on
International exhibition Ex Libris, which is organized within short form
manifestation of visual arts, literature, theater and music titled
“Signature” 2020. Ex Libris exhibition will be held at Gallery Meander
Apatin.

EXHIBITION THEME:

1.
Awekening

2.
Free theme

TERMS OF COMPETITION:

  • Participation is free

· Works must be done in the traditional graphic reproduction technique

· We accept works done on computer and digital prints

  • Each artist can submit up to five Ex Libris
  • Photocopies will not be exposed

· With every Ex Libris you need to send two signed prints

· Maximum size of works needs to be 15 x 15 cm

  • Authors of best Ex Libris will be rewarded

· Organizer of the exhibition will publish a brochure with information
about all participants

  • For the safety of the shipment send as “recommended”
    and “without artistic value”

Graphic list needs to be signed in the following way:

number of prints • technic / International acronym for technique
/•signature (necessarily on one of European languages)

With every Ex Libris you need to send two signed prints: one that stays in
permanent organizers property and one for sponsors of manifestation.

DEADLINE FOR WORKS DELIVERY:

SEPTEMBER 30, 2020.

PLEASE SEND YOUR WORKS TO THE FOLLOWING ADDRESS:

Gallery Meander Apatin (for Ex Libris exhibition 2020)

Nikola Tesla square, number 12

25 260 Apatin, SERBIA

Contact: Jovana Momčilović (Gallery Meander Apatin)

Tel: +381(0)25 773 923 ; E-mail:galerijameander@yahoo.com

Aplication Form

Aktuelno

04/06/2020 30/09/2020

TOP